دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (بررسی و رتبه بندی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایت و وفاداری مشترکین شرکت مخابرات (مورد مطالعه: مشترکین استفاده کننده از اینترنت پر سرعت در شهرستان تربت جام))
نویسندگان مقاله : امیر دهقانی،حامد حق طلب
تعداد صفحات : 20 صفحه