دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (تعیین موقعیت استراتژیک و برنامه عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران)
نویسندگان مقاله : معصومه حیدری، حسین اکبری یزدی
تعداد صفحات : 27 صفحه