دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (نگاه پیشگیرانه به جرائم افترا و توهین با رویکرد انتقادی به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399))
نویسندگان مقاله : سید عباس جزایری فارسانی، محسن جلیلی پیرانی
تعداد صفحات : 12 صفحه