دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (بررسی رابطه هوش هیجانی و راهبردهای مدیریت تعارض با تأکید بر فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج. ا. ایران))
نویسندگان مقاله : احمد آقامحمدی،بهرام انصاف
تعداد صفحات : 30 صفحه