دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (معرفی روش تحلیل ذینفعان و کاربرد آن در علوم اجتماعی؛ مدیریت دولتی)
نویسندگان مقاله : محسن تیمورپور
تعداد صفحات : 17 صفحه