دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (بررسی تطبیقی ارزش، نگرش و رفتار مدیران سازمان‌های آموزشی کشورهای سوئد، ژاپن و ایران)
نویسندگان مقاله : سمیرا دارابی مطلق،مهتاب سلیمی
تعداد صفحات : 22 صفحه