مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی نو در علوم مدیریت>> آرشیو <<شماره 1 ، دوره دوم ، سال سوم ، زمستان 1398>>