مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی نو در علوم مدیریت>> آرشیو <<شماره 4 ، دوره اول ، سال سوم ، تابستان 1399>>