مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 32 ، دوره اول ، سال سوم ، زمستان 1399>>