مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی نو در علوم مدیریت>> آرشیو <<شماره 11 ، دوره اول ، سال چهارم ، بهار 1400>>