مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی نو در علوم مدیریت>> آرشیو <<شماره 15 ، دوره دوم ، سال چهارم ، پاییز 1400>>