مقالات نشریه <<مطالعات حقوقی (دوره جدید)>> آرشیو <<شماره 23 ، دوره نوزدهم ، سال ششم ، زمستان 1400>>