مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 48 ، دوره اول ، سال چهارم ، پاییز 1401>>