مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 50 ، دوره اول ، سال چهارم ، زمستان 1401>>