مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 55 ، دوره دوم ، سال چهارم ، تابستان 1402>>