مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 21 ، دوره اول ، سال دوم ، پاییز 1398>>