مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی نو در علوم مدیریت>> آرشیو <<شماره 5 ، دوره دوم ، سال سوم ، تابستان 1399>>