مقالات نشریه <<پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری>> آرشیو <<شماره 2 ، دوره دوم ، سال دوم ، پاییز 1396>>