مقالات نشریه <<تحقیقات جدید در علوم انسانی (دوره جدید)>> آرشیو <<شماره 6 ، دوره دوم ، زمستان 1396>>