مقالات نشریه <<رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری>> آرشیو <<شماره 2 ، سال اول ، پاییز 1396>>