شماره دهم - سال سوم - ویژه نامه مقالات لاتین مدیریت - پاییز 1395