مقالات نشریه <<پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری>> آرشیو <<شماره 2 ، دوره اول ، سال اول ، زمستان 1394>>