اطلاعات همایش

همایش
اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
اداره کل اوقاف

تاریخ
از 1395/12/02 لغایت 1395/12/02
-حوزه مدیریت در وقف
-حوزه فرهنگی و اجتماعی در وقف
-شناسایی مبانی علمی وقف و مسایل آن
-حوزه اقتصادی
-حوزه اوقافی و حقوقی
-محور ویژه موقوفات استان خوزستان