اطلاعات همایش

همایش
هشتمین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی ورزش

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه اصفهان

تاریخ
از 1395/08/26 لغایت 1395/08/27
– -ورزش و دگرگونی های اجتماعی و فرهنگی
– -ورزش و دگرگونی های اقتصادی و سیاسی
– -جنبش المپیک و دگرگونی های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی
– -مباحث تاریخی در علوم اجتماعی ورزش
– -مباحث اخلاقی در علوم احتماعی ورزش
– -مباحث روانشناختی در علوم اجتماعی ورزش
– -مباحث مرتبط با آموزش تربیت بدنی و ورزش
– -مباحث مرتبط با فرهنگ بدنی در علوم اجتماعی
– -مباحث مرتبط با توریسم ورزشی، تفریح و ورزش همگانی در علوم اجتماعی
– -هماهنگ سازی مدیریت اوقات فراغت با زمینه های اجتماعی
– -ظرفیت های علوم اجتماعی برای توسعه ورزش
– -مباحث مدیریتی در علوم اجتماعی ورزش
– - اثر دگرگونی های اجتماعی بر مدیریت ورزش
– - استراتژی های مدیریتی به منظور هماهنگی با تغییرات اجتماعی ورزش
– -چالش های حقوقی در ورزش ملی و بین المللی
– سایر مباحث مرتبط با ورزش، مدیریت و علوم اجتماعی