اطلاعات همایش

همایش
اولین کنگره استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران (استان هرمزگان)

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
اداره کل میراث فرهنگی

تاریخ
از 1395/10/08 لغایت 1395/10/09
• حوزه هاي فرهنگي طبيعي، شهرها و روستاهاي تاریخي
• منظر فرهنگی و منظر شهری تاریخی
• سازه در تاریخ معماری و شهرسازی
• باستان شناسی، معماری و شهرسازی
• میراث معماری و شهرسازی مدرن
• میراث آب و كشاورزی
• میراث فرهنگی ناملموس
• راه های فرهنگی و عناصر وابسته