اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش بین المللی باستان سنجی ایران و آلمان

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه هنر اسلامي تبريز

تاریخ
از 1395/04/11 لغایت 1395/04/13
- سالیابی تحلیلی -آزمایشگاهی اثر فرهنگی و تاریخی آلی ومعدنی
- منشایابی تحلیلی-آزمایشگاهی اثر فرهنگی و تاریخی آلی ومعدنی
-ساختار شناسی تحلیلی- آزمایشگاهی اثر فرهنگی و تاریخی آلی ومعدنی
- پژوهش های تحلیلی-آزمایشگاهی فنون و فناوری های باستانی آلی و معدنی