اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی همایش دولت پژوهی، واکاوی نظری، کاربردی و آسیب شناختی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ
از 1395/12/10 لغایت 1395/12/10
1-مباحث نظری و اندیشه:
1-1. مبانی و نظریه های دولت (دولت ملت، دولت کشور، دولت امت، حکومت، حاکمیت، شهروندان، تابعیت، قلمروی سرزمینی، قوای سه گانه و تفکیک قوا، نظریه های نخبه گرا، انتخاب عقلانی، سیستمی و کارکردی، نهادگرا، ساختارگرا، ....)
1-2. اندیشه دولت (دولت در اندیشه سیاسی، شرق باستان، ایران و اسلام، مدرنیسم ، پست مدرنیسم و دولت، و .....)

2-مباحث اجرایی و کاربردی
2-1. حقوق اساسی و دولت (قانون اساسی و دولت، دولت و قوای سه گانه، ، ملت و دولت، انتخابات و دولت، نظام سیاسی و دولت )
2-2. حقوق اداری و دولت (دولت و شوراها، بوروکراسی و دولت، شهرداری ها و دولت، اداره امور محلی و دولت، تمرکز و تمرکززدایی در دولت، استخدام و دولت، دولت و بودجه، مالیه عمومی و دولت، محلی گرایی و فدرالیسم)
2-3. دولت در عصر اطلاعات (تکنولوژی اطلاعات و دولت، دولت الکترونیک، دولت های مجازی، دولت کنترلی، دولت انضباطی، بحران دولت در عصر اطلاعات،)
2-4. سیاست گذاری عمومی و دولت (سیاست گذاری فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت، آسیب شناسی سیاست گذاری های دولتی، امر عمومی، منافع عموم و مصلحت عموم در سیاست گذاری دولت، مدل های سیاست گذاری دولتی، طراحی، اجرا و بازخوردهای سیاست گذاری دولت در ایران)

3-مباحث ملی
3-1. دولت در ایران (دولت در قانون و نظام سیاسی ایران ،ولایت فقیه و دولت، حکومت و مجریه در ایران، دولت از منظر رهبران سیاسی ایران، تحولات نهاد دولت در ایران ، ساختار نهادی و اندیشه ای دولت در ایران، دولت و آسیب های اجتماعی در ایران)
3-2. تاریخ تحولات دولت در ایران معاصر (دولت مشروطه، اندیشمندان ایرانی و دولت در ایران معاصر ، مدرسه علوم سیاسی و دولت نوین، ساختار دولت پهلوی، جنگ های جهانی و تاثیر آن بر دولت در ایران، دولت رانتیر در ایران، انقلاب اسلامی و دولت در ایران، چالش های دولت در ایران، ، طبقات و دولت در ایران معاصر، روشنفکران، سنت گرایان و دولت )

4- مباحث منطقه ای و بین المللی
4-1. دولت در خاورمیانه (دولت شکننده، دولت سازی در خاورمیانه، خلافت و دولت، دولت های اسلامی در خاورمیانه، وضعیت دولت های افغانستان، عراق، سوریه، ترکیه، مصر و ...)
4-2. دولت در روابط بین الملل (نظریه های روابط بین الملل و دولت، دولت و منطقه گرایی، جهانی شدن و دولت، سازمان های بین الملل و دولت، دیپلماسی دولت، سیاست خارجی دولت، جنگ و دولت، امنیت دولت، مسائل نظامی استراتژیک دولت، دولت و حقوق بین الملل)
4-3. همگرایی دولت ها (منطقه گرایی، جهانی شدن، اتحادیه ها و دولت)
4-4. دولت های همسایه ایران (ترکیه، پاکستان، عراق، افغانستان و ...)

5- مباحث جامعه شناسی
(رابطه طبقات با دولت، انقلاب وتحول ساخت و دولت، دولت و تحولات اجتماعی، فرهنگ سیاسی و دولت، دولت و سرمایه اجتماعی، رسانه و دولت، شبکه های اجتماعی و دولت)

6- مباحث اقتصادی
(دولت رانتیر، مالیات و دولت، تجارت بین الملل و دولت، جهانی شدن و دولت، اقتصاد سیاسی دولت ها، سیاست گذاری اقتصادی دولت، رابطه دولت با بانک مرکزی )

7- مباحث تاریخی
7-1. دولت در ایران باستان (دولت ماد، سراغاز شکل گیری دولت در ایران، دولت هخامنشیان، دولت ساسانیان، ساختار دولت اشکانیان، تاثیر حمله اسکندر بر دولت در ایران، طبقات و دولت در ایران باستان، رابطه دین و دولت در ایران باستان، نقش مردم در دولت های ایران باستان ، تاثیر حمله اعراب بر ساختار دولت در ایران)
7-2. دولت در تاریخ میانه ایران (دولت آل بویه، طاهریان، سامانیان، صفاریان، غزنویان، سلجوقیان، دین و دولت در عصر مغول ، دین و دولت در عصر صفویه، آسیب شناسی دولت صفویه، طبقات و دولت در عصر صفویه، روابط خارجی دولت صفویه، دولت زندیه، افشاریه، قاجاریه، بحران در دولت قاجاریه)