اطلاعات همایش

همایش
چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه جامع علمی کاربردی

تاریخ
از 1395/12/05 لغایت 1395/12/05
کارآفرینی
• مبانی نظری و تجربی در مورد کارآفرینی.
• کارآفرینی و نقش آن در توسعه پایدار.
• کارآفرینی در حوزه های مختلف دانش و فن آوری
• دیگر مباحث آزاد در مورد کارآفرینی
مراکز رشد و پارکهای علم و فن آوری
• مبانی نظری و تجربی در مورد مراکز رشد و پارکها.
• کلینیکهای تخصصی مشاوره راه¬اندازی و استمرار کسب وکارهای دانش بنیان.
• کسب وکارهای(شرکتهای) دانش بنیان و تجاری سازی دانش و تکنولوژی.
• دیگر مباحث آزاد در مورد مراکز رشد و پارکهای علم و فن آوری.
مدیریت در شرکتهای(کسب وکارهای) کوچک و متوسط
• مبانی نظری و تجربی در مورد کسب¬ وکارهای کوچک و متوسط.
• تولید، بازار، مالی، و نوآوری و خلاقیت در شرکتهای کوچک و متوسط.
• خوشه های کسب وکار.
• کسب و کار و کارآفرینی از دیدگاه قرآن و اسلام
• دیگر مباحث آزاد در مورد شرکتهای کوچک و متوسط
ارتباط بین دانشگاه و صنعت(جامعه)
• مبانی نظری و تجربی در مورد ارتباط بین دانشگاه و صنعت
• انتظارات متقابل دانشگاه و صنعت(جامعه).
• مدلها/الگوها/چهارچوبهای ارتباط اثربخش بین دانشگاه و صنعت(جامعه)
• دیگر مباحث آزاد در مورد ارتباط بین دانشگاه و صنعت(جامعه)
دانشگاههای نسل سوم(کارآفرین و ارزش آفرین)
• مبانی نظری و تجربی در مورد دانشگاههای نسل سوم.
• نقش دانشگاهها در توسعه همه جانبه(اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی) جامعه
• کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین
• دیگر مباحث آزاد در مورد دانشگاههای نسل سوم.
ارتباط کارآفرینی با رشته های مختلف دانشگاهی
• مبانی نظری و تجربی در مورد کارآفرینی و رشته های دانشگاهی.
• کارآفرینی و علوم اداری و اقتصادی
• کارآفرینی و علوم پایه(شیمی، فیزیک، زیست¬شناسی، و .....
• کارآفرینی و علوم کشاورزی
• کارآفرینی و علوم فنی و مهندسی
• کارآفرینی و حقوق و علوم سیاسی
• کارآفرینی و تربیت بدنی و علوم ورزشی
• کارآفرینی و علوم انسانی و اجتماعی
• کارآفرینی و هنر و معماری
• دیگر مباحث آزاد در مورد کارآفرینی و رشته های دانشگاهی.
3- حامیان
• مؤسسه کار و تأمین اجتماعی
• مؤسسه آموزش عالی فاران
• شرکت کهکشان راه خرد
• شرکت کارآفرینیار البرز
• شرکت کارآفرین حکیم
• شرکت نوآفرینان مدبر
• شرکت آریاخزر
• شرکت روماک تجارت پایتخت