اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی یزد میراث جهانی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
035-31872284

ایمیل
yazd96.iauyazd.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

تاریخ
از 1396/12/09 لغایت 1396/12/10
• گردشگری و فرهنگ:
• گردشگري و اخلاق
• گردشگري و سبک زندگي
• ارتباطات فرهنگی و گردشگری
• تحليل ‎رفتاري‎ جهانگردي ‎و تعامل ‎فرهنگي
• نقش فرهنگ و رفتار شهروندی در جذب و دفع گردشگر
• گردشگري و ارتباطات ميان فرهنگي
• فرهنگ گردشگری و توسعه توریسم‎
• گردشگری آئین های قومی و مذهبی
• نقش مکان های مذهبی در توسعه گردشگری
• مکان های دینی و مذهبی - فرصتها يا جاذبه های گردشگری
• گردشگری ، محرم، اربعین و عزاداری های حسينی
• فرصت ها و جاذبه های مذهبی در تو سعه گردشگری
• کار آفرينی در گردشگری:
• گردشگری، اشتغال و توسعه کارآفرینی
• سرمایه گذاری و تأمین مالی در گردشگری
• ارزيابی نسبت منفعت به هزينه طرح های توسعه گردشگری
• نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری
• کار آفرينی در حوزه گردشگری
• تجربيات کار آفرينی در حوزه گردشگری
• گردشگری روستايی
• گردشگری و طبيعت گردی
• هنر و معماری در گردشگری:
• گردشگری و موسيقی های محلی
• گردشگری و موزه ها
• گردشگری و حفاظت و مرمت آثار باستانی
• گردشگری شهری و معماری
• پیوند معماری و توریسم
• برنامه ريزی و طراحی منطقه ای و شهری
• الگوهای معماری و شهرسازي بومی و اقليمي و تاثير آن بر گردشگری
• شهرسازی مدرن و کلاسيک و نقش آن بر صنعت گردشگری
• نقش آثار معماری در جذب گردشگران خارجی
• نقش نماد ها و المان های شهری در جذب گردشگر
• مديريت، حسابداری و اقتصاد با تاکيد بر عناصر اقتصاد مقاومتی
• مديريت و برنامه ريزی توسعه پايدار گردشگری
• گردشگری، خدمات، هتل ها و آژانس ها
• گردشگری، ارتباطات ، حمل و نقل
• نقش منابع انساني در مديريت و برنامه ريزي گردشگري
• نقش و تأثير مديريت در توسعه صنعت گردشگري پايدار
• فرآيند جهاني شدن و توسعه صنعت گردشگري
• اهميت و نقش ايجاد زير ساختها در توسعه صنعت گردشگري
• گردشگري، سياستگذاري، برنامه ريزي و مديريت
• سياست گذاري و خط مشي گذاري در گردشگري
• آسيب شناسي برنامه هاي توسعه صنعت گردشگري
• فرصت ها و چالش های گردشگری در چشم انداز آينده صنعت توريسم
• نقش بخش ها و سازمان های خصوصی در رونق گردشگری
• برندسازی در حوزه گردشگری
• گردشگری و سلامت:
• اولويتهای سرمايه گذاری در گردشگری پزشکی و سلامت
• آسيب شناسی گردشگری پزشکی و سلامت
• گردشگري پزشكي و سلامت
• نقش سازمانهای متولی در توسعه گردشگری پزشکی و سلامت
• سياستگذاری در گردشگری پزشکی و سلامت
• مهندسی گردشگری:
• نقش ارتباطات و فناوری ‌های نوین اطلاعاتی در توسعه گردشگری
• نقش رسانه در توسعه گردشگری
• تبليغات بين المللی و گردشگری
• گردشگری و سيستم ‌های اطلاعات جغرافیایی
• گردشگری الکترونيک مزیت ها و چالش ها
• صنعت گردشگری و فناوری های نوین
• بررسی شيوه های نوين جذب گردشگر در دنيا
• توسعه صنعت گردشگری الکترونيک
• طبيعت گردی و اکوتوريسم:
• گردشگری و محيط زيست
• گردشگري و حفاظت از منابع طبيعي و جاذبه هاي گردشگري
• نقش نهادهای مردمی در حفظ محیط زيست و توسعه گردشگری
• گردشگری و مدل های اقليمی