اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی کارآفرینی و قهرمانی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه شهیدچمران اهواز

تاریخ
از 1395/12/18 لغایت 1395/12/19
محور مدیریت ورزشی :
1- تجاری سازی در ورزش با تاکید بر مناطق آزاد
2- چالش ها و فرصت ها در ورزش ( حرفه ای - قهرمانی - همگانی و ... )
3- کارآفرینی در ورزش
4- ورزش، امنیت و نشاط اجتماعی
5- فرهنگ هواداری و مدیریت آشوب
و سایر موضوعات مرتبط

محور فیزیولوژی ورزشی :
1- سلامت و ورزش ( پیشگیری و کنترل بیماری و ...)
2- تغذیه ورزشی ( دوپینگ، مکمل ها و ... )
3- علم تمرین
4- ورزش و عوامل محیطی ( ریزگردها، رطوبت، گرما و ... )
5- ورزش و صنایع ( نقش ورزش و ارگونومی در موقعیت های شغلی )
و سایر موضوعات مرتبط

محور یادگیری و رفتار حرکتی:
1- روان شناسی تیم های ورزشی
2- ورزش و رشد کودکان
3- تفاوت های فردی و یادگیری ورزشی
4- یادگیری و کنترل حرکتی
و سایر موضوعات مرتبطa