اطلاعات همایش

همایش
پنجمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر: خدا، انسان و جهان

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن علمی فلسفه دین ایران

تاریخ
از 1395/11/05 لغایت 1395/11/06
-صفات خدا (صفات مرتبط با انسان و جهان)
-رابطه خدا و انسان
-رابطه خدا و جهان
-جایگاه انسان در جهان
-نظام احسن (بهترین جهان ممکن)
-نظم و غایتمندی جهانی
-اعجاز و قوانین طبیعت
-خدا و نظریه تکامل
-دین و محیط زیست
-دین و دانش ژنتیک
-اختفا یا ظهور خداوند؟ (نقد و بررسی نظریه اختفای الهی)
-آغاز و فرجام جهان (نظریه های دینی، فلسفی، علمی)
-آغاز و فرجام انسان (نظریه های دینی، فلسفی و علمی)