اطلاعات همایش

همایش
چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه محقق اردبیلی

تاریخ
از 1394/05/28 لغایت 1394/05/29
-تولید محصولات زراعی ،باغی و دامی ارگانیک
-چالش های گذر از کشاورزی رایج به کشاورزی ارگانیک
-مدیریت آب، خاک و اقلیم در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
-نقش ماشین آلات در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
-اهمیت منابع طبیعی در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
-مدیریت آفات، بیماریهاو علف های هرز
-گیاهان دارویی و کاربرد آنها در کشاورزی
-کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در کشاورزی
-کشاورزی ارگانیک و تغذیه سالم