اطلاعات همایش

همایش
همايش ملي تازه های پژوهش در علوم ورزشي

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه محقق اردبیلی

تاریخ
از 1394/07/08 لغایت 1394/07/09
-مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
-بیومکانیک، مهندسی و فناوری ورزشی
-رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
-طب ورزشی ( آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی )
-فیزیولوژی ورزشی و تغذیه ورزشی
-جامعه شناسی ورزشی، حقوق، اقتصاد، تاریخ و فلسفه ورزش