اطلاعات همایش

همایش
ششمین همایش بین المللی علوم انسانی، مدیریت و روانشناسی در جامعه

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
021-77490953

ایمیل
mph@dpcongress.ir
وب سایت www.mph.dpcongress.ir/fa

برگزار کننده
انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه

تاریخ
از 1397/06/21 لغایت 1397/06/22
علوم مدیریت
ــ مدیریت استراتژیک
ــ مدیریت بازرگانی
ــ مدیریت اجرایی
ــ مدیریت شهری
ــ مدیریت دولتی

روانشناسی
ــ برنامه ریزی درسی و پیشرفت تحصیلی
ــ نقش تعلیم و تربیت
ــ مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
ــ مشاوره و راهنمایی
ــ روانشناسی

علوم انسانی
ــ مطالعات اجتماعی
ــ آموزش و پرورش
ــ معارف اسلامی
ــ علوم اقتصادی
ــ ادبیات فارسی