اطلاعات همایش

همایش
همايش ملي مديريت و آموزش

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه ملایر

تاریخ
از 1394/02/17 لغایت 1394/02/17
مدیریت:
• مدیریت بازرگانی و بازاریابی
• مدیریت اسلامی
• مدیریت صنعتی
• مدیریت استراتژیک
• مدیریت پروژه
• مدیریت علوم محیطی و انرژی
• مدیریت اجرایی شهری
• مدیریت دانش
• مدیریت سیستم اطلاعات
• مدیریت کار آفرینی
• مدیریت مهندسی
• مدیریت اقتصادی
• مدیریت امور حقوقی
آموزش:
• آموزش و خلاقیت
• آموزش و فناوری اطلاعات
• آموزش و ارزشیابی
• آموزش و کارآفرینی
• آموزش فنی و حرفه ای
• تاثیر عوامل محیطی بر آموزش
• روانشناسی مدیریت آموزش مجازی
• مدیریت آموزش عمومی
• مدیریت آموزش عالی
• روش های نوین آموزشی در علوم (فنی و مهندسی، پایه، تربیت بدنی و هنر)
• تاثیر جهانی شدن در فرآیند آموزش