اطلاعات همایش

همایش
اولين همايش ملي تخصصي علوم کشاورزی و محيط زيست ايران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
مرکز پژوهشی زمین کاو

تاریخ
از 1394/03/27 لغایت 1394/03/27
- کشاورزی و توسعه پایدار

- نهاده های تولید و محصولات کشاورزی

- نقش استفاده بهینه از کود، سم، بذر، آب، انرژی، خاک و ... در کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

- نقش آب های نامتعارف در کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

- نقش مدیریت پسماندها در کشاورزی پایدار

- تجمع زیستی آلاینده ها ی زیست محیطی در زنجیره غذایی

- بهره برداری بهینه از منابع پایدارآب وخاک در راستای توسعه پایدار

- بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی

- مدیریت تلفیقی آفات،بیماریهای گیاهی،علفهای هرز و توسعه پایدار

- بیوتکنولوژی گیاهی و نقش آن در توسعه پایدار

- ضایعات محصولات کشاورزی و توسعه پایدار

- خشکسالی و تاثیرات آن بر توسعه پایدار

- سیستم های شبیه سازی در کشاورزی و توسعه پایدار

- بهره برداری بهبنه از منابع آب و خاک و توسعه پایدار

- بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی و توسعه پایدار

- مدیریت تلفیقی آفات، بیماریهای گیاهی ، علف های هرز و توسعه پایدار

- بیوتکنولوژی گیاهی و نقش آن در توسعه پایدار

- مدیریت اطلاعات خاک و نقش آن در توسعه پایدار

- مکانیزاسیون و اتوماسیون کشاورزی و توسعه پایدار

- مدیریت تولید پایدار کشاورزی در شرایط تنشهای زنده وغیر زنده

- کشاورزی زیستی وتوسعه پایدار

- هواشناسی کشاورزی و توسعه پایدار

- نظلم بیمه ای محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار

- تنوع زیستی و نقش آن در توسعه پایدار

- گیاه پالایی و نقش آن در توسعه پایدار

- تولید پایدار کشاورزی در عرصه های شور

- فناوری های نوین درتولید و عرضه محصول سالم