اطلاعات همایش

همایش
بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

تاریخ
از 1394/09/04 لغایت 1394/09/06
بیومکانیک
-بیومکانیک ورزش
-بیومکانیک سیالات و جامدات زیستی
بیو الکتریک
-رباتیک
-مدلسازی سامانه های زیستی
-انفورماتیک زیستی و پزشکی از راه دور (تله مدیسن)
توانبخشی و مهندسی بالینی
-مهندسی قلبی و تنفسی
-مهندسی عصب و توانبخشی
بیومواد
-نانو مواد
-مهندسی سلولی و ملکولی
-مهندسی زیست شیمی و بافت
ابزار دقیق پزشکی
-مهندسی بالینی و اندازه گیری زیستی
پردازش تصاویر پزشکی
پردازش سیگنال های حیاتی
و سایر زمینه های مرتبط