اطلاعات همایش

همایش
بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه یزد

تاریخ
از 1394/11/14 لغایت 1394/11/15
-مدیریت منابع آب در شرایط کم آبی
-کاربرد و مدیریت آب های نامتعارف در مناطق خشک
-خشکسالی و تغییرات آب و هوایی
-مدیریت مصرف آب
-بازیافت آب
-تاب آوری و مدیریت بحران آب
-مدیریت و انتقال بین حوضه ای
-جغرافیا و بحران آب