اطلاعات همایش

همایش
نهمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن علوم باغبانی

تاریخ
از 1394/11/05 لغایت 1394/11/08
-مدیریت تولید و فیزیولوژی گیاهان باغی
-به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهان باغی
-مدیریت تنش‌های زیستی و غیرزیستی در گیاهان باغی
-فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت گیاهان باغی
-تغذیه گیاه و کشت ارگانیک گیاهان باغی
-مدیریت تولیدات گلخانه‌ای گیاهان باغی
-تولید بذر و نهال گواهی شده گیاهان باغی
-کارآفرینی و ارتباط با صنعت
-فضای سبز