اطلاعات همایش

همایش
کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل
وب سایت

برگزار کننده
انجمن علمی مهندسی بهره وری صنعت برق ایران

تاریخ
از 1365/01/01 لغایت 1365/01/01
• توسعه کیفیت و بهره وری
• خصوصی سازی و ارتقاء بهره وری و کیفیت
• تفکر استراتژیک در ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت محصولات و خدمات
• ارتقاء توان اجرایی سازمانها Execution
• بهره وری و مدیریت بهینه منابع سازمانی
• توسعه و ارتقاء سرمایه انسانی زیر ساخت مناسب برای افزایش بهره وری منابع در دسترس
• تجارب و مدلهای نوین مدیریت بنگاههای تجاری مبتنی بر توسعه و بهبود بهره وری
• اندازه گیری، تحلیل و کنترل کیفیت و بهره وری
• مدلهای نظارت، کنترل و مانیتورینگ سیستم های کیفیت و یهره وری
• ساختارهای اندازه گیری، بهبود و ارتقاء بهره وری و کیفیت در بنگاههای تجاری
• روشهای اندازه گیری و توسعه شاخص های کلیدی عملکرد
• بهبود و ارتقاء کیفیت و بهره وری
• افزایش توان رقابتی سازمان در بازارهای داخلی و بین المللی با تکنیک افزایش بهره وری و کیفیت
• الگوهای مناسب برای افزایش همزمان بهره وری و کیفیت
• بهره وری و مدیریت عملکرد سازمانی
• روشها و متدهای نوین ارتقاء بهره وری و توسعه کیفیت در سازمان
• افزایش بهره وری سازمان مبتنی بر افزایش بهره وری و توسعه عملکرد فرآیندهای کسب و کار