اطلاعات همایش

همایش
کنفرانس علمی مدیریت شهری

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

تاریخ
از 1394/09/23 لغایت 1394/09/24
-شهر و سبک زندگی
-جامعه، فرهنگ و ارتباطات شهری
-شهر اسلامی - ایرانی
-محیط زیست و توسعه شهری پایدار
-دولت حاکمیت و اقتصاد شهری
-شهرسازی و آمایش فضای شهری
-زیرساخت ها و خدمات شهری