اطلاعات همایش

همایش
همایش ملی تحول در برنامه درسی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
071-5272029

ایمیل
info@iaulamerd.ac.ir
وب سایت www.iaulamerd.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

تاریخ
از 1397/02/27 لغایت 1397/02/27
• اشاعه برنامه درسی
• تمرکز و عدم تمرکز در برنامه درسی
• توسعه برنامه درسی
• چشم انداز برنامه درسی در سند تحول
• خلاقیت و نوآوری در برنامه درسی
• روش شناسی در برنامه درسی
• الگوهای برنامه درسی
• جایگاه معلم در برنامه درسی
• مطالعه تطبیقی در برنامه درسی
• فرهنگ و برنامه درسی
• جامعه و برنامه درسی
• مدیریت و برنامه درسی
• جهانی سازی و برنامه درسی
• مبانی فلسفی برنامه درسی