اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه

تاریخ
از 1397/07/27 لغایت 1397/07/27
• فیزولوژی و تغذیه ورزشی
• مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
• رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
• آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، بیومکانیک ورزشی
• کار آفرینی ، اشتغال و اقتصاد مقاومتی در ورزش