اطلاعات همایش

همایش
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی (IRSEC 2018

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
071-32337890

ایمیل
وب سایت

برگزار کننده
دانشگاه شیراز

تاریخ
از 1397/02/19 لغایت 1397/02/21
رویکردهای خطر در بخش های بیمه و امور مالی
قابلیت اطمینان دینامیکی و PSA
روشهای بیزی و آماری
داده های قابلیت اطمینان و تست
قابلیت اطمینان و ایمنی نرم افزار
روش های احتمالی برای سیستم های قدرت
روش های پیشرفته ارزیابی ایمنی: گسترش PSA
RAMS در راه آهن: نظریه و کاربرد
مهندسی ایمنی و ایمنی مبتنی بر مدل
اصل پذیرفته شده قابلیت اطمینان و مدل سازی عدم قطعیت و از طریق ارزیابی ریسک احتمالی
سایر موضوعات ویژه
زمینه های کاربردی

هواشناسی و هوافضا
صنایع فرایند شیمیایی
مهندسی عمران
ساختارهای بحرانی
انرژی
حمل و نقل زمینی
دریایی و فناوری فراساحل
خطرات طبیعی
صنعت هسته ای
صنعت نفت و گاز
سیستم های نرم افزاری
سایر زمینه های قابلیت اطمینان و ایمنی
زمینه های روش شناسی

مدل سازی حوادث و حوادث
عوامل انسانی و قابلیت اطمینان انسان
مدلسازی نگهداری و برنامه های کاربردی
روش های ریاضی در قابلیت اطمینان و ایمنی
ارزیابی ریسک
مدیریت ریسک
شبیه سازی برای تحلیل ایمنی و قابلیت اطمینان
قابلیت اطمینان سیستم
تجزیه و تحلیل عدم قطعیت