اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
041-34327572

ایمیل
salinity-conference@azaruniv.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تاریخ
از 1397/06/14 لغایت 1397/06/15
- جنبه های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی مقاومت به تنش شوری در گیاهان
- راهکارهای کاربردی برای کشاورزی شور زیست
- زراعی کردن گیاهان شورپسند
- به کارگیری فناوری های نوین در توسعه گیاهان مقاوم به شوری
- امکان سنجی استفاده های دارویی، شیمیایی، صنعتی و تجاری گیاهان در شرایط شور از طریق استخراج و شناسایی متابولیت های اولیه و ثانویه
- نقش به زراعی و به نژادی در مدیریت تنش شوری
- به کارگیری فناوری های نوین در توسعه گیاهان مقاوم به شوری