اطلاعات همایش

همایش
چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
05837266702

ایمیل
mcis2018@esfarayen.ac.ir

برگزار کننده
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

تاریخ
از 1397/07/18 لغایت 1397/07/19