اطلاعات همایش

همایش
سومین کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
021-44036308

ایمیل

برگزار کننده
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

تاریخ
از 1397/04/11 لغایت 1397/04/12
تهدیدات زیستی، سایبری، شیمیایی، کالبدی و اقتصادی و راه های پیشگیری و مقابله با آنها در حوزه های زیر:”

گیاهپزشکی و حفظ نباتات
امنیت و سلامت محصولات دامی و گیاهی
بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در کشاورزی
ذخایر و منابع ژنتیکی
پژوهشی، آموزشی و منابع انسانی
دام و دامپزشکی
زراعت و باغبانی
شیلات و آبزیان
بیابان و بیابا­ن­زدایی
جنگل و مرتع
مدیریت، اقتصاد و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
آبخیزداری
منابع آب و خاک