اطلاعات همایش

همایش
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
اتحادیه انجمن های علوم گیاهپزشکی ایران

تاریخ
از 1397/06/05 لغایت 1397/06/08
گیاهپزشکی گیاهان زراعی مهم کشور
گیاهپزشکی در سلامت جامعه و محبط زیست
مسایل مربوط به کاربرد آفتکشها در کشور
مدیریت آفات و بیماریهای مهم باغی کشور در شرایط فعلی
مدیریت حفظ و عرضه محصولات گلخانه ای سالم
مشکلات گیاهپزشکی و گیاهپزشکان کشور در تحقیق و اجرا
عوامل خسارتزای گیاهی قرنطینه ای و نوظهور در کشور