اطلاعات همایش

همایش
چهارمین کنفرانس بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
021-77891053

ایمیل
info@cpconf.ir
وب سایت www.cpconf.ir/fa

برگزار کننده
مرکز توانمند سازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه

تاریخ
از 1397/06/20 لغایت 1397/06/20
• الهیات و معارف اسلامی
• الگوهای ایرانی اسلامی
• علوم اقتصادی و توسعه
• زبان شناسی و آموزش
• جغرافیا و برنامه ریزی
• زبان و ادبیات فارسی
• علوم قرآن و حدیث
• آموزش و پرورش
• مشاور و راهنمایی
• علوم حسابداری
• علوم روانشناسی
• علوم اجتماعی
• تاریخ و تمدن
• علوم مدیریت
• علوم رفتاری
• علوم سیاسی
• فقه و حقوق
• علوم تربیتی
• انسان و هنر
• دیگر مباحث
• توانمندسازی جامعه در حوزه مطالعات فرهنگی:
• توسعه و ترویج فرهنگ صحیح در جامعه
• مددکاری اجتماعی و سلامت روان
• موانع و مشکلات فرهنگی جامعه
• مدیریت و برنامه ريزی فرهنگی
• جامعه شناسی مسائل اجتماعی
• ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی
• تربیت اخلاقی و شهروندی
• فرهنگ کار و کارآفرینی
• تربیت اخلاقی و فرهنگی
• الگوهای فرهنگی پایدار
• فرهنگ اقتصاد مقاومتی
• فرهنگ و اندیشه دینی
• تعلیم و تربیت اسلامی
• جامعه شناسی فرهنگی
• مطالعات زنان و خانواده
• پژوهش علوم اجتماعی
• سبک زندگی اسلامی
• زیست اخلاق اسلامی
• هنجارهای اجتماعی
• مطالعات جوانان