اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش حج در پویه تاریخ

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه الزهراء

تاریخ
از 1396/01/27 لغایت 1396/01/28
حج: آسیب ها و راهکارها

-موانع و مشکلات برگزاری حج در بستر تاریخ

-فجایع و حوادث حج در بستر تاریخ

-آسیب شناسی شیوه های مدیریتی نهادهای متولی و برگزار کنندگان حج و ارائه راهکارهای مناسب

-آسیب شناسی نهادهای متولی حج

5-آسیب شناسی اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی حجحج: مفاهیم و اندیشه ها، نقد و نظر

-مفهوم شناسی حج و واژه های مرتبط مانند مناسک، آیین و...

-حج و وحدت بخشی، دشمن ستیزی

- حج و دیپلماسی سیاسی

-مبانی نظری حج در قرآن و روایات

-مبانی نظری حج در اندیشه متفکران اسلامی: فقها، متکلمان و...

-حج در اندیشه های عرفانی و صوفیانه

-حج در اندیشه و دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی

-حج در اندیشه و افکار هنری

-حج در اندیشه و افکار سنتی و مدرن

- حج در ادبیات منظوم و منثورحج: مناسک و آیین ها

-حج در نزد اقوام و ملل مسلمان

-آیین ها و مناسک حج: تغییر، تطور و....حج: تمدن اسلامی

-حج و تمدن سازی

-اجتماع فرهنگی در حج، تبادل و تضارب آراء و اندیشه ها

-رابطه حج و اقتصاد

-حج و منزلت بخشی

- حج و اصناف، طبقات و اقشار اجتماعی جامعه

-حج و اخلاق فردی و اجتماعی

-حج و بهداشت

- حج و مدرنیزاسیون

- حج: عمران و آبادانی

-حج و اقدامات رفاهی